Curs Entrenador Handbol NitroHandball
2015
info@nitrohandball.com

Curs de Nou Monitor Català d’Handbol (FCH) iniciació

2016-12-07-competencies-monitor-nitrohandball

 

INFORMACIÓ CURSOS

Curs de Nou Monitor Català d’Handbol

La informació que a continuació es detalla és la genèrica en els cursos de Nou Monitor Català d’Handbol.

 1. Convocatòria

La Federació Catalana d’Handbol a través de l’Escola de Tècnics, convoca els cursos:

CURS DE NOU MONITOR CATALÀ D’HANDBOL

Amb l’autorització de l’Escola Nacional d’Entrenadors de la Real

 1. Data i lloc

El curs es realitzarà segons els calendaris establerts.

Abans de l’inici del curs s’informarà als alumnes dels horaris i calendari amb la distribució d’assignatures.

La part no presencial de les assignatures es realitzarà utilitzant com a espai interactiu el Campus Virtual Moodle, de la manera que el professorat cregui oportú.

El material didàctic i les activitats a realizar estarán penjats en el curs corresponent a:

www.interacciona21.com/campus

 1. Requisits

Podran inscriure’s al curs les persones que reuneixin els següents requisits:

 1. Tenir 16 anys complerts
 2. Estar en possessió del Títol de Gradua en Educació secundària Obligatòria o titulació acadèmica equivalent.

 

 

 1. Inscripcions

Els alumnes que es vulguin inscriure en aquest curs han de realizar una transferència bancària al número de compte ES53 0081 7020 21 0001316042.

L’import total del cursé s de  DOS-CENTS TRENTA EUROS (230 €), no inclou l’expedició del títol.

Els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció per a cada curs adjunt a aquesta comunicació al correu electrònic: info@nitrohandball.com

El darrer dia per a realizar les inscripcions serà una setmana abans d’iniciar el curs.

 1. Faltes d’assistència:

Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les clases que composen el curs. Només es permetran les faltes justificaddes en un número mai superior al 10% de la càrrega lectiva del curs i que no suposin faltar a la totalitat de la càrrega horària d’una asignatura. En casos excepcionals es poden fer matricules obertes per a que algunes assigatures es puguin fer en diferents punts.

 1. Convocatòria per als alumnes suspesos.

Si l’alumne ha estat declarat NO APTE després d’haver assistit a les clases de l’àrea corresponent, será cridat a una convocatoria extraordinària en el plaç i forma que cregui oportú ñ¡Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol.

 1. Obtenció del títol de Nou Monitor Català d’Handbol

Després de realizar el curs l’alumne haurà de superar un període de pràctiques de 150 hores.

 1. Càrrega lectiva del Curs:
NOU MONITOR CATALÀ D’HANDBOL TOTAL PRESENCIAL NO PRESEN TREBALL TEÒRIC PRÀCTIC
Fonaments Biològics 15 8 7 5 3
Àrea del comportament i l’aprenentatge 10 6 4 4 2
Teoria i pràctica de l’entrenament 15 8 7 5 3
Organització i legislació de l’esport 5 0 5 0 0
BLOC COMÚ 45 22 23   14 8
Didàctica de la iniciació a l’handbol 25 20 5 6 14
Fonaments de la tècnica i la tàctica 25 20 5 6 14
Regles de joc I 6 4 2 2 2
Història de l’handbol 4 0 4 0 0
BLOC ESPECÍFIC 60 44 16   14 30
Seguritat i higiene a l’handbol 10 6 4 4 2
Àrea de desenvolupament professional 5 5 0 0
BLOC COMPLEMENTARI 15 6 9   4 2
PRÀCTIQUES 150
CÀRREGA ACADÈMICA 120 72 48 32 40

 

 1. Compensació d’assignatures:

Per a compensar les assignaures caldrà presentar la documentació acreditativa i demanar expressament en la matriculació, la voluntat de que les assignatures (o part d’elles) sigui reconeguda.

La documentació que cal enviar és el certificat acadèmic de les formacions realitzades, on consten les assignatures i els crèdits cursats.

En funció de la titulació específica relacionada amb l’Activitat Física i l’Esport i Ciències afins, l’Escola de Tècnics estableix la següent compensació d’assignatures:

NOTA PRÈVIA: ES RECOMANA REALITZAR LES ASSIGNATURES DE MANERA COMPLETA, ESPECIALMENT LES DEL BLOC ESPECÍFIC.

Seminari Bàsic

La compensació d’assignatures és realitza mitjançant la reducció de l’horari lectiu és de Metodologia i Fonaments de la Tècnica i la Tàctica.

Llicenciats en Educación Física i l’Esport o en Ciències de l’Educació Física i l’Esport

Estarán excempts de realizar tot el bloc comú: fonaments biològics, Àrea del Comportament i de l’Aprenetatge, Teoria i Pràctica de l’Entrenament i Organització i Legislació de l’Esport.

Diplomat en Educació Física o Mestre especialista en Educació Física

Estarán excemps de realizar les assignatures: Fonaments Biològics i Comportament i Aprenentatge.

Tècnic en Conducció d’Activitats Físiques en el Medi natural

Estarán excempts de cursar l’àrea de Fonaments Biològics

Llicenciats en Medicina, Diplomats universitaris en Infermeria o altres titulacions equivalents a les anteriors

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Fonaments Biològics

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l’Educació o qualsevol titulació equivalent

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Comportament i Aprenentatge

Altres convalidacions

Qualsevol altra titulació serà considerada a efectes de compensació i será valorada per l’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol.

 1. Àmbit d’aquest curs.

Aquest curs té validesa Federativa, és a dir, permetrà que les persones que el realitzin i disposin de la titulació, pugin tenir la llicència federativa que els permeti entrenar en les categories corresponents.

Les assignatures d’aquest curs no es convaliden ni tenen validesa acadèmica en els cursos de la formació oficial.

 1. Aplaçament o anul·lació del curs.

L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol i NitroHandball es reserven el dret d’aplaçar o suspendre aquest curs abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de 20 alumnes.

Els alumnes inscrits serán informats per correu electrònic de la seva anula·lació o aplaçament en el moment que es produeixi i de forma immediata s’iniciaran els tràmits de devolució de l’import abonat.

Per a més informació contactar amb:

info@nitrohandball.com

COMPETÈNCIES

IMATGE ANTERIOR