Curs Entrenador Handbol NitroHandball
2015
info@nitrohandball.com

Curs Entrenador Català Handbol Territorial (FCH)

 

informació provisional

Curs Entrenador Català Handbol Territorial

Convocatòria del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

La Federació Catalana d’Handbol OBRE LES PREINSCRIPCIONS a través de l’Escola de Tècnics del curs:

Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Sota el coneixement de l’Escola Nacional d’Entrenadors de la Real Federación Española de Balonmano.

 1. Data i lloc del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

El curs Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial es realitzarà segons els calendaris establerts .

Abans de l’inici del curs s’informarà als alumnes dels horaris i calendari amb la distribució d’assignatures.

La part no presencial de les assignatures es realitzarà utilitzant com a espai interactiu el Campus Virtual Moodle, de la manera que el professorat cregui oportú.

El material didàctic i les activitats a realitzar estaran penjats en el curs corresponent a:

www.interacciona21.com/campus

 1. Requisits per a la inscripció al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Podran inscriure’s al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial les persones que reuneixin els següents requisits:

 1. Estar en possessió del Títol de Monitor d’Handbol (Curs + Pràctiques).
 2. Haver cursat el Curs de Nou Monitor Català d’Handbol aquest estiu i haver realitzat el Seminari Cadet-Juvenil-Sènior de la FCH
 1. Inscripcions al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Els alumnes que es vulguin inscriure en aquest curs han de realitzar una transferència bancària al número de compte ES53 0081 7020 21 0001316042.

L’import total del curs és de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350 €), no inclou l’expedició del títol.

Els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció adjunt a aquesta comunicació al correu electrònic:info@nitrohandball.com

El darrer dia per a realizar la pre-inscripcions és el dia 10 d’octubre.

 1. Faltes d’assistència al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.:

Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les clases del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial que composen el curs. Només es permitían les faltes justificaddes en un número mai superior al 10% de la càrrega lectiva del curs i que no suposin faltar a la totalitat de la càrrega horària d’una asignatura.

 1. Convocatòria per als alumnes suspesos del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Si l’alumne ha estat declarat NO APTE després d’haver assistit a les clases de l’àrea corresponent, será cridat a una convocatoria extraordinària en el plaç i forma que cregui oportú Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol.

 1. Obtenció del títol de Nou Entenador Català d’Handbol – Territorial (Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.)

Després de realizar el curs l’alumne haurà de superar un període de pràctiques de 200 hores.

 

 

 1. Càrrega lectiva del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial:
ENTRENADOR CATALÀ D’HANDBOL TERRITORIAL TOTAL PRESENCIAL ON-LINE TREBALL TEÒRIC PRÀCTIC
Fonaments Biològics 25 10 20 5 6 4
Àrea del comportament i l’aprenentatge 15 5 10 5 3 2
Teoria i pràctica de l’entrenament 25 10 15 5 6 4
Organització i legislació de l’esport 5 0 5
BLOC COMÚ 70 25 50  15 15 10
Tècnica i tàctica individual 45 20 10 15 10 10
Joc col·lectiu defensiu 45 20 10 15 10 10
Joc col·lectiu ofensiu 45 20 10 15 10 10
Metodologia de l’aprenentatge específic 42 20 10 12 10 10
Regles de joc I 12 6 6 4 2
Àrea del desenvolupament professional 10 0 5 5
BLOC ESPECÍFIC 219 86 45  68 44 42
BLOC COMPLEMENTARI 0 0 0   0 0
PRÀCTIQUES 200
CÀRREGA ACADÈMICA 289 111 95  81 59 52

 

 

 1. Compensació d’assignatures del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial:

Caldrà presentar la documentació acreditativa i demanar expressament en la matriculació la voluntat de que les assignatures (o part d’eles) sigui reconeguda).

En funció de la titulació específica relacionada amb l’Activitat Física i l’Esport i Ciències afins, l’Escola de Tècnics estableix la següent compensació d’assignatures:

NOTA PRÈVIA: ES RECOMANA REALITZAR LES ASSIGNATURES DE MANERA COMPLETA, ESPECIALMENT LES DEL BLOC ESPECÍFIC.

Seminari Cadet-Juvenil-Sènior

La compensació d’assignatures és realitza mitjançant la reducció de l’horari lectiu en cadascuna de les assignatures cursades en el Seminari Cadet-Juvenil-Sènior.

Llicenciats en Educación Física i l’Esport o en Ciències de l’Educació Física i l’Esport

Estarán excempts de realizar tot el bloc comú: fonaments biològics, Àrea del Comportament i de l’Aprenetatge, Teoria i Pràctica de l’Entrenament i Organització i Legislació de l’Esport.

Diplomat en Educació Física o Mestre especialista en Educació Física

Estarán excemps de realizar les assignatures: Fonaments Biològics i Comportament i Aprenentatge.

Tècnic en Conducció d’Activitats Físiques en el Medi natural

Estarán excempts de cursar l’àrea de Fonaments Biològics

Llicenciats en Medicina, Diplomats universitaris en Infermeria o altres titulacions equivalents a les anteriors

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Fonaments Biològics

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l’Educació o qualsevol titulació equivalent

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Comportament i Aprenentatge

 1. Àmbit del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Aquest curs té validesa Federativa, és a dir, permetrà que les persones que el realitzin i disposin de la titulació, pugin tenir la llicència federativa que els permeti entrenar en les categories corresponents.Les assignatures d’aquest curs no es convaliden ni tenen validesa acadèmica en els cursos de la formació oficial.

 1. Aplaçament o anul·lació del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol i NitroHandball es reserven el dret d’aplaçar o suspendre el Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de 20 alumnes.Els alumnes inscrits seran informats per correu electrònic de la seva anul·lació o aplaçament en el moment que es produeixi i de forma inmediata s’iniciaran els tràmits de devolució de l’import abonat.

Per a més información contactar amb:

info@nitrohandball.com